返回列表 回復 發帖

Jie̍k-jiŏng Cha̍p-chu

mung

chu

chheu

sim

chhêu

pâng

kiàu

mái

nông

chō

ang

khòa

chhok

siŏ

chhi

kong

cha̍p

pâi

hoâi

chik

chhiek

liô

kiá

siang

chu

bâng

choi

tha̍k

ài

phŏ

to̍k

náu

chió

sieng

kiá

lám

niăng

kâi

pàng

khó

tĭng

ung

pak

i

jia̍k

ù

ŭ

ku

chu

chhiû

jie̍k

kha

chiáng

ngĕu

âi

chhî

toa

hâng

lak

sieng

siáng

chim

khiêng

chhiú

chiâ

chu

ău

khéu

siŏ

chiok

kiéng

oāng

nâng

lăi

nâng

kiăm

sàng

hiàu

leu

tùi

jiŏng

ŏ

chik

khù

úi

kiá

ang

nâng

tha̍k

sieng

sie̍k

chu

chu

這篇文章,百分之一百肯定無人能以純三鄉閩語誦讀。三鄉也絕對出不了這類文章。
1 陰平 33 / 2 陰平A 44 / 3 陰上 35 / 4 陰去 21/
5 陽平 55 / 6 陽去 32 /
7 陰入 2 / 8 陽入 3 / 9 變入5

配合CCR資料庫,標音由粵拼轉用國際音標


koi

chiú

chhiak

pòa

môe

soi

lâng

piá

ki

tu

ha̍p

pièng

kui

chau

eu

pòa

siau

thâu

tip

phō

khiang

thō

í

chóa

hēu

ba̍k

hau

tip

tièng

ē

tâng

táu

thai

khak

thâu

láng

pái

tu

hóe

môe

chă

phôe

toa

chô

to

kho

phiô

to

sio

chhô

moa

lău

chhiak

chhia

chhiak

tâng

siêng

sui

nâng

ki

phâng

thai

phûng

chhô

ta

thŏ

môa

chhia

hung

siā

sa

sòa

kùng

khiang

thai

te

ha̍p

chia

pha̍k

thâm

chhia

sàu

mieng

chìm

sa

phûng

ē

chhiú

ha̍p

kià

sio

hĕu

tip

ka

chhia

thûi

pi

ka

miêng

竿

ko

chhô

thŏ

to

chhô

kha

iu

phā

chù

chiú

chiú

hoe

u

lŭng

ngiêng

lôi

chiang

chung

pâng

chha̍k

kha

sieng

seng

phā

pôa

chiú

chiak

péu

ma̍k

thí

thī

kiá

koàng

chhô

chhò

kha

kuk

chhong

jiông

khìng

pau

siêng

tiá

thŏ

hi̍p

tâng

thī

kiá

sia̍k

kham

chháng

kha

phôe

phā

î

hi̍p

siêng

chió

to

tho

kio

to

âu

mieng

chú

liâm

kiâm

hi

mo

liâng

ngâng

liĕng

tâng

kau

ba̍k

kau

chăng

pûi

tiêng

khing

kōa

môe

toa

tùi

sáng

pâi

siā

tiŭ

óa

chui

khŭ

kuk

pia

kòa

phàu

tiêng

thī

chhièng

hùi

chak

kóa

iêng

hóe

pōa

tiá

thûi

koa

sang

chíng

chhio

àng

tâng

tíng

to

ko

thô

「戽斗魚筌 - hēu táu hû kô」可能是「戽斗魚籗」之誤。
1 陰平 33 / 2 陰平A 44 / 3 陰上 35 / 4 陰去 21/
5 陽平 55 / 6 陽去 32 /
7 陰入 2 / 8 陽入 3 / 9 變入5

配合CCR資料庫,標音由粵拼轉用國際音標
kô是捕魚用的,寫成“筌”,湘語讀“豪”。
khā是裝魚用的,寫成“(上)⺮(下)卡”,可能是“籗”。
日用雜字.jpg
2017-1-15 11:27


khòa

phoi

chhâng

tòa

cha̍p

thâu

khē

khòng

hûi

thâu

túi

hòe

thoi

siang

khòng

土黽

hoa

bói

pèu

púi

tiek

cheu

bóe

hòe

phik

oāng

toachiă

jióng

iu

kok

tiû

hòe

ā

chhâng

ài

kóa

tiàm

tui

bie̍k

koai

na̍p

sûng

ău

kok

lîng

thài

liô

mo

tiô

io

tojia̍k

ti

pùng

hòe

chiam

chūi

bŏe

bang

chháu

kàu

jiông

kiá

mûi

ke

boi

si

sa

hĕu

liáu

sòa

niúhîng

cha̍p

tiŭ

kang

chî

pâu

soi

bak

hăng

hoak

hu

pa̍k

khòa

pièng

nâng

thài

se

sĭm

穿

chhiang

hoe

jiô

to

to

io

cho

sio

請問「田  頭 土黽  尾」 是什麼意思。
1 陰平 33 / 2 陰平A 44 / 3 陰上 35 / 4 陰去 21/
5 陽平 55 / 6 陽去 32 /
7 陰入 2 / 8 陽入 3 / 9 變入5

配合CCR資料庫,標音由粵拼轉用國際音標
“土黽”是粵西白話“塍”的俗字,雷州話訓讀hoa(本字是“岸”或“垾”)。chhiò

kòe

khang

khang

koa

leu

khù

kâi

nâng

chhâng

lâi

mui

thâu

kiá

ŏa

hoa

kak

thó

chî

bóe

khi

chî

bói

chhi

khi

返回列表